ارائه گواهی صلاحیت مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی