فایل سخنرانی شگفتی های نانو در طبیعت

متن فایل ارائه سخنرانی شگفتی های نانو در طبیعت که در همایش بزرگداشت روز مهندس برگزار گردید را میتوانید از اینجا دریافت نمایید.