همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

جهان پی سامان

مدیرعامل : محمد تقی ایزدی                                                           
تلفن :  6-2278444
دورنگار : 2270145
همراه : 09171173579
آدرس : شیراز– چهارراه چنچنه - خیابان نارون – نارون 14– پلاک 83

رشته یا گرایش    پایه
ژئوتکنیک    2
سازه    3