همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی