همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

سومین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک و راهبری