همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاری جلسه هماهنگی با مسکن و شهرسازی درباره همایش لزوم حفظ مقررات زیست محیطی در پروژه ها

این جلسه جهت هماهنگی و برنامه ریزی همایش لزوم حفظ مقررات زیست محیطی در اجرای پروژه های عمرانی که مقرر گردیده در 21/7/90 برگزار گردد تشکیل شد.

جلسه ای در تاریخ 31/6/90 در سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با حضور آقایان مهندس سیف زاده ، مهندس دهقان ، مهندس گلکاری ، مهندس علمداری ، مهندس حق بین ، مهندس ولدان ، مهندس حسینی از شورای فنی استانداری و آقای دکتر بیدختی و خانم مهندس مرادی برگزار گردید .

سخنرانان در این همایش : آقایان دکتر کریمی ، دکتر بیدختی ، دکتر فراتی ، خانم دکتر رئیسی ، آقایان مهندسان گلکاری و حجازی میباشند . این سمینار آموزشی با دریافت امتیاز جهت ارتقاء پایه مهندسین عمران و معماری همراه خواهد بود .

 

نظر جمع حاضر بر این مساله بود که همایش مذکور با حضور سازمان محیط زیست بعنوان متولی برگزار گردد  به همین منظور تصمیمی اتخاذ شد که آقایان مهندس سیف زاده و دکتر بیدختی و مهندس علمداری جلسه ای با آقای مهندس کارنامی ابراهیمی ریاست محترم سازمان محیط زیست استان فارس داشته باشند و مساله را با ایشان درمیان گذارند.

 

بدلیل چالشهایی که در شیراز از جمله : زمینهای خالی که در گوشه و کنار شهر دیده می شود که از آنها بعنوان زباله دان استفاده می شود ، رودخانه خشک شیراز ، وضعیت نابسامان جنوب شرق شیراز ( دریاچه نمک – شهرکهای صنعتی ) ، ورودیهای شهر وجود دارد باید به این مسائل توسط سازمان محیط زیست دقت فراوان شود و از افراد در مورد بهتر شدن و حل شدن این مشکلات در همایش نظرخواهی کنند و حتی به بهترین ایده جایزه بدهند.


همچنین مقرر گردید جلسه ای با آقای مهندس حسینی معاونت محترم شهرداری برگزار گردد و دعوت شود که در این همایش حضور داشته باشند .