چکیده ای از جلسات برگزار شده هیات مدیره در سال 1393

در جلسه ی اردیبهشت ماه در مورد روش های افزایش نقش انجمن در امور مربوط به مشاورین ، بررسی سمینار های آموزشی سال 93 و برگزاری جلسات با مقامات استانی بحث گردید .

در جلسه ی مرداد ماه جهت هماهنگی برگزاری همایش کارآفرینی از ایده تا ایجاد ، بررسی جهت تهیه کتاب حفظ محیط زیست جهت ساخت و سازهای شهری ، بررسی فعالیت ها و دوره های آموزشی انجمن ، ارائه گزارشی از وضعیت نشریه و همچنین ارائه گزارشی از جلسه شورای فنی استان بحث و تبادل نظر گردید .

در جلسه آبان ماه ، بررسی و هماهنگی نهایی جهت تهیه و تدوین کتاب حفظ محیط زیست در ساخت و ساز های شهری ، هماهنگی نهایی جهت برگزاری همایش کارآفرینی و همچنین پیگیری جهت برگزاری جلسه با معاونت عمرانی استانداری بحث و تبادل نظر گردید .

در جلسه آذر ماه گزارشی از همایش برگزار شده کارآفرینی از ایده تا ایجاد ، بررسی جهت برگزاری روز مهندس ، بررسی نامه تشکیل اتاق فکر اشتغال و کارآفرینی و ارسال آن به استانداری و همچنین بررسی نشریه چاپ شده شماره 17 و نشریه شماره 18 جهت چاپ برای روز مهندس بحث و تبادل نظر گردید (طرح تهیه و تدوین کتاب حفظ محیط زیست در ساخت و ساز های شهری در آذر ماه تحویل نظام مهندسی گردید) .