شهر شرق پارس

مدیرعامل : خسرو طاهری بابرصاد                                                  
تلفن : 2346195
دورنگار : 2348260
همراه : 09173150157
آدرس : شیراز– خیابان پوستچی– کوچه 3– مجتمع خوارزمی– طبقه دوم - واحد201رشته یا گرایش    پایه
مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی    3
نقشه برداری زمینی    3
شهرسازی    3