صورتجلسه هیات مدیره مورخ 13 شهریور 1392

جلسه هيئت مديره انجمن مهندسان مشاور در روز چهارشنبه مورخ 1392/6/13  برگزار گرديد .

حاظرين در جلسه : آقايان مهندس سيف زاده ، حق بين ، راهدار ، جواهري ، ابراهيمي ، سيادت ، بناکار و سرکار خانم مهندس بايرام پور و زارع

ابتدا آقاي مهندس سيف زاده در رابطه با بستن تفاهم نامه با دانشکده مهندسي جهت ارتباط با با دانشکده هاي شيراز و استفاده از پتانسيل استان صحبت نمودند و اينکه با داشتن پتانسيل قوي ميتوان پل ارتباطي بين صنعت استان و دانشگاه برقرار نمود . سپس آقاي مهندس سيادت در رابطه با همکاري با دانشکده اضافه نمودند که در زمينه همکاري و برگزاري همايش ، دانشگاه بايد مکان برگزاري همايش ها بصورت رايگان براي انجمن تهيه نمايد و اينکه متاسفانه در استان دانشگاه ها با همديگر ارتباط کامل ندارند . سپس آقاي مهندس راهدار از دارا بودن عضوهاي در رشته هاي مختلف در انجمن مهندسان مشاور صحبت نموده و اينکه بايد در جلسات انجمن به بحث در مورد رشته هاي مختلف نيز پرداخته شود و اينکه در بخش بستن تفاهم نامه با دانشگاه تعداد نمايندگان پيشنهادي براي هر دو طرف بايد 4 نفر باشد که اسامي نمايندگان انجمن مهندسان مشاور در اين تفاهم نامه به ترتيب آقايان مهندس عبدالحسين حق بين ، محسن جواهري ، سيد محسن سيادت و سيد مرتضي سيف زاده مي باشد .

 

سپس جناب آقاي بناکار در بخش نشريه انجمن مهندسان مشاور طرح روي جلد را به اعضاء هيئت مديره انجمن توضيح دادند . سپس مهندس سيف زاده در رابطه با طرح روي جلد پيشنهاد دادند که طرح گل لوتوس و طرح هاي ديگر نيز بايد استفاده شود و اينکه نبايد طرح روي جلد شلوغ باشد . آقاي مهندس جواهري تاکيد نمودند که از طرح محيط زيست نيز استفاده شود و همچنين اينکه فصلنامه چگونه در سطح استان و کشور پخش شود . سپس نامه شرکت آگه رسانه مورد بررسي قرار گرفت و اجازه استفاده از لوگوي انجمن براي شرکت آگه رسانه مورد تاييد قرار گرفت مشروط بر اينکه نشريه انجمن مهندسان مشاور در همايش هاي برگزار شده از طرف شرکت مذکور پخش گردد .

سپس آقاي مهندس سيادت در مورد مشکلات مالي انجمن و بيمه تکميلي اعضاء و همچنين بخش شوراي سازش صحبت نمودند که تابحال شکايات زيادي مورد بررسي قرار گرفته است که 90% از دادخواست ها مورد سازش قرار گرفته است .