صورتجلسه هیات مدیره مورخ 19 مهر 1391

جلسه هیت مدیره انجمن مهندسين مشاور، از ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 19/7/91 با حضور آقایان مهندس ابراهیمی ، حق بین ، علمداری ، راهدار ،دکتر مازندرانی و سرکار خانم مهندس زارع در دفتر شركت فارساب صنعت، با ریاست مهندس علمداری (نایب رییس) برگزار گردید. موارد بررسی شده به شرح زیر میباشد :


 مواردی که در جلسه مطرح و بررسی گردید:

1.    ارائه موارد مربوط به سمینارها توسط مهندس حق بین


•    ارایه گزارش وضعیت عضویت اعضا و بیان اینکه بدلیل ضعف وضعیت اقتصادی موجود اکثر شرکتها حدودا 20 تا از اعضا حق عضویت پرداخت ننموده اند و تعدادی هم در دو قسط پرداخت نموده اند و همچنین ارائه گزارشی در مورد سمینار مناقصات و سمینار بتن که با همکاری مهندس بوستانی برگزار شده بودو بیان روند تصفیه حساب های قرداد شده با ایشان در امور مربوط به برگزاری سمینارها با همکاری انجمن مهندسان مشاور،توسط مهندس حق بین که در این رابطه بیان گردید که طبق قرداد با آقای مهندس بوستانی ایشان میبایست 10% از سود خالص را به انجمن پرداخت می نمودند که پس از برگزاری سمینار ایشان متقبل به پرداخت مجموع  200000 تومان از سمینار بتن و 280000 تومان از سمینار مناقصات گردیدند که (تا این تاریخ )هنوز چکی در این رابطه به انجمن تحویل نداده اند.  


•    ارائه توضیحاتی در مورد برگزاری سمینار ریزگردها و آلودگی هوا توسط مهندس علمداری  و قرار شد برای اجرای  این سمینار که سخنرانان آن از اساتید دانشگاه شیراز و کشاورزی می باشنداز طریق مهندس راهنما در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس پیگیری های مربوطه انجام گردد .


2.    ارائه موارد مربوط به نشریه توسط مهندس علمداری و خانم مهندس زارع

•    نمایش CD  مربوط به فایل ویرایش شده نشریه توسط خانم مهندس زارع  و بررسی آن توسط هیئت تحریریه، که در ادامه تایید شد برای بررسی نهائی مقالات  به اعضا هیات تحریریه 1 هفته فرصت داده شود ( ویرایش جداول ، عکس ها ) .

•    بحث و بررسی در مورد طرح روی جلد نشریه که قرار شد ترکیبی از چند عنوان " گردشگری و آب و محیط زیست و انرژی و مدیریت نیروی انسانی و اقتصاد " باشد.


3.    بیان مشکلات مربوط به انجان پروژه های سازمان آب توسط مهندس جواهری

•    بررسی پاره ای از مشکلات شرکت های آب استان فارس توسط مهندس جواهری  برخی مشکلات موجود از نظر ایشان به شرح زیر می باشد:

1.    ناآگاهی کارفرما از برنامه اصلی پروژه و تغییر مکرر برنامه توسط ناظر

2.    هنوز بعد از چهار سال هیچ مشاوری نتوانسته عملکرد خود را ارئه دهد

3.    مشخض نبودن خواسته دقیق کارفرما

4.    گزارشات تایید شده مرتب با تغییر آمار تغییر می کند و منجر به انجام محاسبات و کار دوباره می گردد.

5.    مرز بین حوزه ها مرتب تغییر نموده و گزارشات و نقشه ها مرتب دستخوش تغییر می گردد.

 

پيشنهادات اعضا در مورد موارد مطرح شده:

1.    در مورد سمینارها

  -   باید جلسه ای با آقای بوستانی برگزار گردد و بازخورد کارها از او گرفته شود و جهت مشخص کردن وضعیت دقیق مالی و قردادی با آقای مهندس بوستانی در رابطه با هزینه های سمینارها مذاکراتی صورت گیرد.

 -   موضوعات سمینارها از طرف انجمن تعیین و به آقای بوستانی اعلام شود تا انجمن مستقیم تر در برگزاری سمینارها دخیل باشد.

 -  قراردادن فراخوان و اطلاعیه روی سایت انجمن مبنی بر پیشنهاد ارائه موضوع و عناوین جهت سمینار از طرف اعضا انجمن

2.    در مورد مشکلات شرکت های مشاور آب استان

•    پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی جهت مطرح کردن مشکلات با استانداری و تدوین  نامه ای در مورد آئین نامه که در قالب تبصره باشد و در جلسه کارگروه نماینده ها با حق رای یا بدون حق رای حضور داشته باشند.  

•    برگزاری نشست عمومی برای همه مشاورها با کارفرما و بررسی مشکلات موجود

•    برگزاری نشستی در این رابطه در مجمع عموی انجمن

 

مصوبات جلسه

1.    در رابطه با سمینارها آقای برزگر نامه ای به آقای مهندس بوستانی بدهند جهت حضور در انجمن و بررسی روند مالی مربوط به سمینارها

2.    ارسال ایمیل مقالات ویراستاری شده نشریه به همه اعضا هیات تحریریه توسط خانم مهندس زارع

3.    ارسال فراخوان روی سایت برای دریافت موضوعات سمینارها از اعضا انجمن

4.    معین کردن کارگروه ها و حضور اعضا در این کارگروه ها و نوشتن دستورالعمل تبصره مربوطه توسط مهندس راهدار

5.    ارسال نامه دستورالعمل مشاوران به سازمان های مربوطه توسط مهندس راهدار