جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 19/10/1388

جلسه هیئت مدیره در روز 19/10/88 در محل انجمن با حضورسرکارخانم مهندس نعمت الهی و جناب آقای مهندس راهنما از انجمن دانش آموختگان برگزار گردید .

1- برگزاری روز مهندسی در روز چهارشنبه 5/12/88 میباشد.

2- تشکل خدمات فنی و مهندسی درخواست همکاری با انجمن در روز مهندسی کرده بودند که موافقت شد.

 

3- مصوب شد از نظام مهندسی کشاورزی و نظام مهندسی معادن نیز جهت همکاری با انجمن مهندسان و انجمن دانش آموختگان جهت روز مهندسی دعوت به همکاری شود .

4- محور اصلی سخنرانی در روزمهندسی محیط زیست میباشد که توسط آقای دکتر بیدختی دعوت شده است .

5- دومین محور تبصره 70 قانون برنامه .

6- سومین محور آسیبهای اجتماعی که سخنرانی توسط آقای مهندس دیلمی میباشد.

 

7- نقش مشاوران را آقای مهندس راهنما و مطالبی را که امروزه گریبان گیر مهندسان میباشد آقای مهندس سیف زاده مطرح می کنند .

8- پیشنهاد شد مکان برگزاری مراسم مذکور در دانشکده نفت واقع در ملاصدرا باشد.

9- از 5 نفر بعنوان مهندس برگزیده دعوت شود که قبلا فرم های مهندس برگزیده بصورت فراخوان در روزنامه خبرمنتشر شده است.

 

10- همچنین اسپانسرهایی جهت همکاری در این روز در نظر گرفته شد.

11- علاوه بر موسیفی و شعر ، مراسم شام در آخر برنامه خواهد بود .