جلسه مشترک با جامعه مهندسین مشاور در تاریخ 88/5/27

 

جلسه مشترک بین جامعه مهندسان مشاور و انجمن مهندسان مشاور در تاریخ 27/5/88 بنا به دعوت جامعه و با حضور اعضاء هیات مدیره هر دو سازمان تشکیل گردید.

اعضاء شرکت کننده عبارت بودند از :
آقای مهندس علی آبادی
آقای مهندس نبی پور
آقای مهندس پورعبدالله
آقای مهندس کاظمی
آقای مهندس جواهری
آقای مهندس علمداری
آقای مهندس سیادت
آقای مهندس حق بین
آقای مهندس جعفری
آقای مهندس راهدار
آقای مهندس ناظم زادگان
آقای مهندس رستگار
آقای مهندس سیف زاده
آقای مهندس مازندرانی
خانم کشاورز
در این جلسه هر یک از شرکت کنندگان نقطه نظرات خود را برای هماهنگی بهتر بین دو تشکل ارایه نمود. مهمترین دغدغه های طرفین بصورت زیر ارایه شد که بایستی از موازی کاری جلوگیری کرد:


1-    تشکیل کارگاهها، کلاسها و همایش های علمی
2-    ایجاد تشکیلات رفاهی مانند شرکتهای تعاونی مسکن و ...
3-    حضور در شورای فنی و کمیته و کارگروهها بصورت دوگانه
4-    عدم هماهنگی در بررسی آیین نامه ها، آیین نامه ارجاع کار و تشخیص صلاحیت مشاوران، قیمت گذاری ها و غیره
5-    عدم مشارکت در پربارتر کردن نشریه انجمن
6-    همکاری در تشکیل کمیته های تخصصی بصورت مشترک


در خاتمه مقرر شد جلسات هماهنگی بین طرفین ادامه یابد و برای اینکار کمیته مشترکی با حضور آقایان مهندس علمداری، مهندس سیادت، مهندس علی آبادی و مهندس نبی پور جهت بررسی موارد و تهیه پیشنهاد تشکیل گردد.