صورتجلسه هيات مديره مورخ 1388/05/03


جلسه هيئت مديره انجمن مهندسان در تاريخ 3/5/88 در ساعت 16:30 در محل انجمن برگزار گرديد

 

جلسه اي در روز شنبه مورخ 3/5/88 در ساعت 16 در محل انجمن با حضور هيئت مديره و تعدادي از همكاران مهندس مشاور عضو انجمن و نظام مهندسي برگزار گرديد. در اين جلسه انجمن مهندسان مشاور حضور خود را در انتخابات سازمان نظام مهندسي كه در تاريخ 12/5/88 برگزار ميگردد و همچنين حمايت از مهندسان توانمند نظام كه در زير اسامي آنها ميباشد را اعلام نمود.

 

 

 

عمران                                                                كد

1-حسين پور اسدي                                             1151             

2-محمد حق نگر                                                  1182                   

3-رضا خيرانديش                                                  1217    

4-محمود محمودي فراهاني                                    1514              

5-سيد محسن معين                                            1521

      

معماري

1-اصلان جنوبي                                                  2122                 

2-عبدالرسول لاهوتي مقدم                                  2157     

 

برق

1-سيد مرتضي سيف زاده                                   4125