صورتجلسه هيات مديره مورخ 1388/04/03


جلسه هيئت مديره انجمن مهندسان در تاريخ 3/4/88 در ساعت 16:30 در محل انجمن برگزار گرديد.

 

1-بعنوان پيش دستور مواردي آقاي مهندس سيادت درباره برگزاري كارگاه آب مبني بر تشكل اب بران زيرزميني عنوان كردند و قرار شد كه نامه اي در جواب درخواست همكاري سازمان آب از انجمن به مديركل محترم دفتر حفاظت و بهره برداري منابع آب و امور مشتركين جناب آقاي مهندس ميبدي در جهت همكاري انجمن توسط مهندس سيادت نوشته شود.

 

2-آقاي مهندس نيك محمدي درباره وضعيت تعاوني مسكن توضيحاتي دادند مبني بر اينكه زمينهاي فرهنگ شهر و صدرا به هر ميزاني كه مشاوران در آن سهيم باشند به افراد ثبت نام كرده واگذار مي گردد. و براي افراديكه حداقل يكسال عضو تعاوني مسكن انجمن بوده اند و فيش هاي صدهزار توماني خود را نگرفته اند مي توانند از صندوق تعاون به مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار تومان وام بگيرند.

 

3-آقاي مهندس حق بين نامه هايي كه از طرف معاونت فني شهرداري به انجمن ارسال شده بود كه متن آنها در اخبار سايت موجود ميباشد را براي اعضا هيئت مديره خواندند و پيشنهاد شد كه انجمن با تشكيل يك كميته كارشناسي نسبت به ارزيابي پروژه هاي شهرداري با آنها همكاري نمايد. همچنين براي تشكيل اتاق فكر مقرر شد آقاي دكتر فراتي نسبت به اصول اتاق فكر و اينكه چه افرادي و به چه مدتي بايد در اين اتاق حضور داشته باشند در زماني نه چندان دور با انجمن همكاري داشته باشند . و بعد از تمام اين موارد  اعضا محترم هيئت مديره جهت چگونگي همكاري با معاونت فني تصميم گيري نهايي را خواهند كرد.

 

4-آقاي دكتر هاتف كه مسئوليت گروه تخصصي ژئوتكنيك را بعهده گرفته اند كميته اي تشكيل دادند كه اين كميته هر هفته جلسه برگزار مي كند و حاصل اين زحمات تدوين حداقل هاي ژئوتكنيك ميباشد . كه اين حداقل ها در سايت گذاشته خواهد شد.

 

5-آقاي مهندس سيف زاده نماينده جديدي براي شركت در جلسات شوراي فني با موافقت اعضا هيئت مديره تعيين نمودند . اقاي مهندس غلامرضا فركاريان بعنوان نماينده براي مدت 6ماه انتخاب شدند و بايد در هر جلسه گزارش شوراي فني داده شود.

 

6-اقاي مهندس علمداري اعلام كردند كه نشريه شماره 5 انجمن نشريه اي بسيار وزين است كه اين مساله نشانه همكاري بسيار زياد اعضا انجمن ميباشد كه با ارائه مقالات خود اين نشريه را نسبت به نشريه هاي قبل پربارتر كردند.