صورتجلسات هیات مدیره

چکیده ای از جلسات برگزار شده هیات مدیره در سال 1393
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 13 شهریور 1392
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 18 تیر 1392
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 4 اردیبهشت 1392
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 30 بهمن 1391
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 19 مهر 1391
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 6 شهریور 1391
صورتجلسه مورخ 9 مرداد 1391
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1 خرداد 1391
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 23 خرداد 1391
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 4 اردیبهشت 1391
جلسه هیات مدیره مورخ 24/11/1390
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 29 آذر 1390
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 23 آبان 1390
صورتجلسه هيات مديره مورخ 21/2/1390
جلسه هیات مدیره انجمن مورخ 89/10/20
جلسه هیئت مدیره در تاریخ 89/9/21
جلسه هیات مدیره انجمن مورخ 89/8/18
جلسه هيات مديره انجمن مورخ 12 تير 1389
جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 1389/2/19
جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 27/11/1388
جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 10/11/1388
جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 19/10/1388
جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 12/10/88
جلسه هيات مديره مورخ شنبه 16/8/1388
جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ 88/5/21
جلسه مشترک با جامعه مهندسین مشاور در تاریخ 88/5/27
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1388/04/23
صورتجلسه هيات مديره مورخ 1388/05/03
صورتجلسه هيات مديره مورخ 1388/04/03