آگهی مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن مهندسان مشاور استان فارس جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده و عادی این انجمن که در روز سه شنبه مورخ 25/11/90 ساعت 16 در محل باشگاه کارگران به نشانی میدان ولیعصر جنب درمانگاه نادر کاظمی برگزار می گردد ، دعوت بعمل می آید .

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1-    تغییرات اساسنامه بر اساس آئین نامه مصوب 89 وزارت کار
2-    تغییر ماده 23 اساسنامه
3-    تعیین حق عضویت سالیانه و ورودیه ثابت هر عضو ( ماده 9 )

دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
1-    گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2-    انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
3-    انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان
4-    بحث و تبادل نظر درباره خط مشی آینده انجمن

هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور استان فارس