فراخوان حضور در بانک اطلاعاتی مشاوران شهرسازی و معماری

شهرداری شیراز در نظر دارد بانک اطلاعاتی مشاوران گروه شهرسازی و معماری (شامل تخصص های شهرسازی، معماری، ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی، طراحی شهری، مقاوم سازی)؛ گروه راه و ترابری (تخصص راه سازی)؛ طراحی منظر و فضای سبز؛  نقشه برداری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS؛ جهت استفاده از همکاری آنان در پروژه های خود را تکمیل نماید. از مشاوران حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه های فوق دعوت به عمل می آید جهت دریافت مدارک ارزیابی در ساعات اداری به دفتر مدیریت مطالعات و طراحی شهری شهرداری شیراز به آدرس: شیراز، انتهای خیابان رودکی، ساختمان مدیریت مطالعات و طراحی شهری (شماره تلفن2221399،2231350،2231352-0711، 09171190037) یا به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز به آدرس http://www.eshiraz.ir/shahrsazi و ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ انتشار این اگهی مدارک مذکور را عودت نمایند.