سایر اخبار مربوط به فعالیت های انجمن مهندسان مشاور استان فارس

گزارش جلسه کارگروه شرکت های خدمات آزمایشگاهی

جلسه کارگروه شرکت هاي خدمات آزمايشگاهي در ساعت 12 روز دوشنبه 9 ارديبهشت 1392 در محل اداره کل راه و شهرسازي استان فارس با حضور کارشناسان اداره راه و شهرسازي، دفتر فني استانداري فارس، سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس، اداره کل استاندارد و تحقيقات فارس و ...  و آقاي دکتر هاتف نماينده انجمن مهندسان مشاور تشکيل و موارد زير مور بحث قرار گرفت:

1)    ابتدا گزارشي از روند اجراي دستورالعمل جديد تعيين صلاحيت شرکت ها توسط آقاي مهندس راستي از  اداره کل راه و شهرسازي استان فارس ارائه شد و چالش هاي آن اداره در اين مورد، مانند تعرفه هاي خدمات، کنترل کيفي، وجود شرکت هاي صوري و اعضاي صوري در شرکت ها، شرح  خدمات متفاوت و نحوه ارجاع نامناسب کار ذکر گرديد.

2)    سپس آقاي دکتر هاتف  در مورد مسائل مبتلابه شرکت هاي عضو انجمن مهندسان مشاور شامل مشکل تعدد مراکز تعيين صلاحيت و متناقض بودن تصميم گيري هاي اين مراکز، محدوده وسيع تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي و ژئوتکنيکي ارائه شده از طرف کارفرمايان و شرکت ها و بعضي الزامات غير واقع گرايانه صدور مجوز از طرف اداره راه و شهرسازي تذکراتي را به جلسه ارائه نمودند.

3)    در ادامه ديگر شرکت کنندگان نيز موارد مشابهي مطرح نمودند.

در پايان قرار شد در جلسات بعدي به ترتيب اولويت در مورد مشکلات بحث و تصميم گيري به عمل آيد.