تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18 خرداد 1394

مجمع عمومی عادی انجمن مهندسان مشاور استان فارس در روز دوشنبه 18/3/1394 راس ساعت 11 در مکان شرکت ایرافا برگزار گردید .

در ابتدا گزارش هیات مدیره و بازرسین قرائت گردید ، سپس داوطلبین هیات مدیره و بازرسین خود را معرفی و انتخابات آغاز گردید .

اشخاصی که خود را جهت کاندیداتوری هیات مدیره اعلام کرده بودند : آقایان سید مرتضی سیف زاده ، مهرداد پژوهان ، عبدالحسین حق بین ، عبدالحمید راهدار ، علمدار علمداری ، بوذرجمهر زارع ، سید محسن سیادت ، علامحسین فرکاریان ، مهدی ناظم زادگان و ابوالقاسم رستگار . در بخش بازرسین : آقایان حسین ابراهیمی ، محمد رضا فرجود ، محمود محمودی فراهانی و محسن جواهری .

سپس بعد از رای گیری افراد زیر به ترتیب با کسب رای بیشتر عضو هیات مدیره و بازرسین شدند .

 

در بخش هیات مدیره : آقایان سید مرتضی سیف زاده ، عبدالحمید راهدار ، عبدالحسین حق بین ، سید محسن سیادت ، مهرداد پژوهان ، علمدار علمداری ، بوذرجمهر زارع ، غلامحسین فرکاریان و ابوالقاسم رستگار . 

در بخش بازرسین : آقایان حسین ابراهیمی ، محمد رضا فرجود و محمود محمودی فراهانی .

در نهایت جلسه راس ساعت 13:15 به پایان رسید .