تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

صورتجلسه کارگروه شرکت های خدمات آزمایشگاهی

این جلسه در تاریخ 30 اردیبهشت 1392 در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با حضور آقای دکتر نادر هاتف, خانم مهندس فرزانه یزدان شناس و آقایان مهندس آرش اسدپور, صادق هدایت, مهرداد راستی و آرش ابوالحسنی برگزار گردید.  شرح صورتجلسه را میتوانید از اینجا دریافت نمایید.