تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

تشکیل جلسه کارگروه شرکت های خدمات آزمایشگاهی

جلسه کارگروه شرکت های خدمات آزمایشگاهی در ساعت 12 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان فارس با حضور کارشناسان اداره راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری فارس، سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس، اداره کل استاندارد و تحقیقات فارس و ...  و آقای دکتر هاتف نماینده انجمن مهندسان مشاور تشکیل و موارد زیر مور بحث قرار گرفت:

 

1)    ابتدا گزارشی از روند اجرای دستورالعمل جدید تعیین صلاحیت شرکت ها توسط آقای مهندس راستی از  اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ارائه شد و چالش های آن اداره در این مورد، مانند تعرفه های خدمات، کنترل کیفی، وجود شرکت های صوری و اعضای صوری در شرکت ها، شرح  خدمات متفاوت و نحوه ارجاع نامناسب کار ذکر گردید.

 

2)    سپس آقای دکتر هاتف  در مورد مسائل مبتلابه شرکت های عضو انجمن مهندسان مشاور شامل مشکل تعدد مراکز تعیین صلاحیت و متناقض بودن تصمیم گیری های این مراکز، محدوده وسیع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و ژئوتکنیکی ارائه شده از طرف کارفرمایان و شرکت ها و بعضی الزامات غیر واقع گرایانه صدور مجوز از طرف اداره راه و شهرسازی تذکراتی را به جلسه ارائه نمودند.

3)    در ادامه دیگر شرکت کنندگان نیز موارد مشابهی مطرح نمودند.

 

در پایان قرار شد در جلسات بعدی به ترتیب اولویت در مورد مشکلات بحث و تصمیم گیری به عمل آید.