تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

شرح جلسه با قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس

عطف به تقاضای انجمن به منظور تشکیل جلسه با جناب آقای مهندس عشایری ، قائم مقام محترم وزیر و مدیرکل اداره راه و شهرسازی در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1/5/91 ، جلسه ای با حضور آقایان مهندس سیف زاده ، سیادت ، ابراهیمی ، محمودی ، جواهری ، علمداری و آقایان دکتر پژوهان و فراتی تشکیل گردید . 

 

 

در ابتدا آقای مهندس سیف زاده و اعضاء هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور به آقای مهندس عشایری خیرمقدم عرض نموده و ضمن معرفی اعضاء حاظر ، توانمندی انجمن را زمینه های مختلف مشاوره ای ارائه نمودند .
سپس آقای مهندس عشایری استفاده و بکارگیری مشاوران در پروژه های استانی را مورد تاکید قرار دادند و اضافه کردند که مهندسان مشاور نیز بایستی توانمندی ارائه خدمات مربوطه را داشته باشند و دقت در ارائه خدمات مهندسی بایستی جزء وظایف آنها باشد  . سپس در مورد دهه ی 60 گفتند که در آن زمان از دانشجویان نخبه در زمینه مهندسان مشاور استفاده می گردیده و در حال حاظر بایستی نگرش استفاده از افراد توانمند استان باشد و خوشبختانه این شرایط در استان فارس فراهم می باشد .و در حال حاظر در اداره کل راه و شهرسازی بیشتر پروژه ها با همکاری شرکتهای مهندسی مشاور انجام می پذیرد . همچنین در حوزه شهرسازی و GIS استان در نظر است از مهندسان مشاور استفاده گردد . بنابراین بایستی از توانمندی مهندسان مشاور بومی استفاده شود لذا انتظار می رود مهندسان مشاور بومی توانمندیهای خود را ارتقاء دهند . یعنی عوامل و زیر مجموعه خود بایستی توانمند شوند . محدودیت های قانونی که نمیتوان کارهای بزرگ ساختمانی ( بخش خصوصی ) را به مشاور داد و به مهندسان حقیقی داده می شود بایستی مورد بررسی قرار گیرد . اگر از مشاور استفاده نشود بصورت فردی و حقیقی استفاده می شود و سلیقه شخصی وارد یک سیستم می شود .

 

در حال حاظر انتخاب مشاور فرآیند مناقصه را طی می کند بنابراین از انجمن مهندسان مشاور انتظار  می رود که به اعضاء خود گفته شود قیمت های نازل و پائین داده نشود تا شان مهندسی زیر سوال نرود . و همچنین سعی شود از اعضاء انجمن به بهترین نحو در تمامی زمینه ها استفاده شود .
در خاتمه قائم مقام محترم وزیر جهت استفاده از مهندسان مشاور استان فارس پروژه های زیر را اعلام نمودند و آمادگی خود را برای همکاری بیان داشتند .

1-    تهیه طرح GIS راه های استان
2-    طرح تثبیت خاک
3-    طرح بالا بردن کیفیت آسفالت
4-    طرح تمیز کردن شیشه پنجره های برج ها