تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه

مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه نوبت دوم انجمن مهندسان مشاور فارس در تاریخ 17/12/90 با حضور اعضای و هیئت مدیره محترم انجمن راس ساعت 12:15 در شرکت ایرافا برگزار گردید .

 

 در این جلسه پس از گزارشات مالی و فعالیتهای انجمن توسط آقای مهندس سیادت و آقای مهندس حق بین ، تغییراتی در اساسنامه انجمن که شامل دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسین بصورت 3 سال یکبار انجام گیرد ، حق عضویت سالانه عضو حقوقی  انجمن به چهارصد هزار تومان  و ورودی یکصد و پنجاه هزار تومان و حق عضویت سالانه عضو حقیقی هشتاد هزار تومان تغییر یابد انجام گرفت . سپس رای گیری آغاز گردید و افراد زیر به عنوان هیئت مدیره جدید انتخاب گردیدند.

 

1-   جناب آقای مهندس سید مرتضی سیف زاده  : رئیس هیئت مدیره
2-   جناب آقای مهندس رحیم مختاری : نائب رئیس هیئت مدیره
3-   جناب آقای مهندس عبدالحسین حق بین : منشی هیئت مدیره
4-   جناب آقای مهندس سید محسن سیادت : خزانه دار
5-   جناب آقای مهندس علمدار علمداری : عضو اصلی هیئت مدیره
6-   جناب آقای مهندس عبدالقاسم رستگار : عضو اصلی هیئت مدیره
7-   جناب آقای مهندس محسن جواهری : عضو اصلی هیئت مدیره
8-   جناب آقای مهندس غلامحسین فرکاریان : عضو علی البدل
9-   جناب آقای دکتر مهرداد پژوهان : عضو علی البدل
10- جناب آقای مهندس حسین ابراهیمی : عضو اصلی بازرسان
11- جناب آقای مهندس حمید راهدار : عضو اصلی بازرسان
12- جناب آقای مهندس محمد رضا فرجود : عضو علی البدل

 


از تمامی کسانی که در این جلسه انجمن را حمایت و یاری نمودند و همچنین از زحمات هیئت مدیره قبلی کمال قدردانی و تشکر را می نماید .