تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

گزارش ملاقات با رياست سازمان تامين اجتماعي استان فارس

احتراماً گزارشی از جلسه هئیت مدیره و اعضاء علاقمند انجمن با جناب آقای قمری ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی استان تقدیم می گردد:

 

الف : تاریخ و ساعت و محل جلسه :

در ساعت 8 صبح مورخ 30/1/89 در محل سازمان تامین اجتماعی استان

ب : اعضاء حاضر در جلسه :

آقایان مهندسان سید مرتضی سیف زاده ، عبدالحسین حق بین ،محسن سیادت ، اصلان جنوبی ، محمد جواد کاظمی ، وحید اسلامی ، علی حقدان جهرمی ،خسرو طاهری بابرصاد ، علیرضا توپچی ، خانم مهندس مرادی ، خانم موسوی

ج : مذاکرات انجام شده :

ابتدا جناب آقای مهندس سیف زاده تشکر و تبریک سال جدید راارائه نمودند و هر یک از اعضاء حاضر نقطه نظرات خود را به شرح زیر بیان نمودند :

اشکالات ارائه شده در زمینه تامین اجتماعی :

عمدهقراردادهای مشاوران با دستگاههای اجرایی دولتی است .

مهندسانمشاور در زمان داشتن کار حق بیمه زیادی پرداخت می کنند که بیش از پرسنل مشمولتامین اجتماعی است . در بعضی زمانها هم پیش می آید که کار کم است و حق بیمه دادهنمی شود.

بعضی ازپروژه ها بصورت مکانیزه انجام میشود ، حق بیمه عملیات مکانیکی در قانون کمترازپروژه ها با عملیات دستی است . اثبات این موضوع بسیار وقت گیر است .

نامه هاییاز سازمان تامین اجتماعی می آید که شرکتها را بدهکار اعلام مینماید. از قراردادهابیمه پرداخت میشود. برای اثبات زمان زیادی صرف میشود.

اطلاعرسانی شفاف و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام شود .

اطلاعرسانی در رابطه با بخش نامه های جدید سریعتر انجام شود .

زمانپرداخت ها از سوی کارفرما با قرارداد بعضی اوقات هم خوانی ندارد.

شرکتهاییکه بیش از 100 نفر پرسنل داشته می توانستند از خدمات بیمه درمان استفاده نکنند و خودشانراساً عمل کرده و 67/15 درصد حق بیمه به آنها پس داده میشود.

بعلت رکودکارها  ، حق بیمه طرحهای عمرانی جوابگویپرسنل فعلی نیست . چه می توان کرد؟

10-ماده 103 حق بیمه را دولت بعهده می گیرد ،می گویند این ماده شامل کارفرمایان مشاور     نمی شود . لطفاً اعلام نظرفرمایید.

پاسخ آقای قمری :

پس از عرض سلام و خوش آمدگوییعلاقمندی خود را برای حضور اعضا هیئت مدیره و اعضا انجمن اعلام نمود . ایشان بااشاره به آیاتی از کلام الله مجید ، فضیلت برتری انسان بر فرشتگان یادگیری اسماءالهی است . وظیفه ما بسیار سنگین است بخصوص با حدیث امام جعفر صادق (ع) که قلبانسان از پروردگار بزرگتر است . سپس در مورد سال جدید را که بنا به فرمایش رهبریسال همت مضاعف – کارمضاعف نام نمودند توضیحاتی ارائه کردند . همت مضاعفمقصود آن است که کارها رفع تکلیفی نباشد بلکه اگر در راه خدا باشد نتیجه ها مضاعفخوانده میشود تفکر و تعقل بایستی در این رابطه برای انجام آن صورت گیرد.ایشان دررابطه با مشورت و نقش مشاوران تاکید زیادی کردند.

پرسنلدفتر مرکزی در رابطه با تامین اجتماعی ارجحیت دارد.عدم تفکیک حق بیمه قراردادها وپرسنل دفتر مرکزی بایستی صورت گیرد.

حق بیمهها را نمی توان از قراردادها برای سال های بعد در نظر داشت .

دستورالعملها و بخشنامه ها بر روی سایت میباشد.www2.sso.ir    

ماده 103در قانون چهارم توسعه بوده است اگر در قانون پنج ساله پنجم باشد مشکلی ندارد.

آقای عباسی کارشناس تامین اجتماعی:

مشاورانمیتوانند قراردادهای خودرا به همان شعبه خود ارسال دارند ماده 38 در رابطه باتعهدات سازمان تصویب شده است تا متعهدات را پوشش دهد.دوره قرارداد مشخص است وامکان گذاشتن در آینده امکان ندارد.

مهندسانمشاور در ماده 38 تعریف شده است.

با توجهبه قرارداد و صورت وضعیت اجرای قرارداد برای تعیین مکانیزه بودن بایستی استعلامانجام شود و در هیئت بدوی و تجدیدنظر میتوان بررسی کرد.

باتقدیم احترام

رئیس هیئت مدیره انجمنمهندسان مشاور فارس

سید مرتضی سیف زاده