تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

ششمین جلسه شورای فنی استان فارس

ششمین جلسه شورای فنی استان در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1/11/88 درسالن شهید قاضی استانداری به ریاست جناب آقای مهندس رستمی مدیرکل دفتر فنی تشکیل و موضوعات ذیل مطرح گردید :

ششمین جلسه شورای فنی استان در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1/11/88 درسالن شهید قاضی استانداری به ریاست جناب آقای مهندس رستمی مدیرکل دفتر فنی تشکیل و موضوعات ذیل مطرح گردید :

1-    آقای مهندس رستمی در بیاناتی فرمودند با توجه به پایان سال جاری و سرمایه های جذب شده به سرمایه مصوب استان بسیار کم است و کلیه دستگاهها بایستی حداکثر تلاش خود را انجام دهند . همچنین با توجه به ارائه لایه بودجه سال 89 توسط دولت به مجلس کلیه دستگاههای اجرایی استان هر گونه نقطه نظر کارشناسی در این خصوص دارند به دفتر فنی منعکس تا به تهران ارسال و پیگیری شود .

2-    گزارش نظارتی از 18 طرح شهرستان فسا بررسی گردید که در مجموع از 18 طرح بازدید شده شرایط اجرا 2 طرح عالی ، 14 طرح خوب و 2 طرح متوسط برآورد گردید.

3-    گزارش نظارتی از 14 طرح شهرستان داراب بررسی گردید که در مجموع از 14 طرح بازدید شده شرایط اجرا 1 طرح عالی ، 10 طرح خوب و 3 طرح متوسط برآورد گردید.

4-    گزارش نظارتی از 23 طرح شهرستان زرین دشت بررسی گردید که در مجموع از 23 طرح بازدید شده شرایط اجرا 1 طرح عالی ، 18 طرح خوب و 3 طرح متوسط و 1 طرح بد برآورد گردید.