پیگیری تامین بودجه مربوطه جهت پرداخت سهم تامین اجتماعی مربوط به مطالبات شرکت ها