آب پژوهان لارستان

مدیرعامل : ابوالقاسم رستگار                                                      

 تلفن :2315047 - 2315952

دورنگار : 2314911

همراه : 09171182407

آدرس : شیراز– خیابان فردوسی غربی-جنب خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی - ساختمان مهرو ماه – طبقه اول

 

رشته یا گرایش  -  پایه

شبکه های آبیاری و زهکشی  -  3

حفاظت و مهندسی رودخانه  -  3