نامه معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری شیراز به انجمن

معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری شیراز طی نامه ای به انجمن مهندسین مشاور فارس از اعضا انجمن دعوت نمودند تا بازدیدی از طرحهای عمرانی تحت نظر معاونت فنی و عمرانی بازدید نمایند

 

متن دعوتنامه را میتوانید اینجا مشاهده کنید