نامه به معاونت فني شهرداري شيراز در خصوص آگهي مندرج در روزنامه خبر

 هيات مديره انجمن مهندسان مشاور فارس طي نامه اي به معاون فني و عمراني شهرداري شيرازنكاتي در خصوص روش انتخاب مشاور ژئوتكنيك اعلام نمود

 

جناب آقاي مهندس خيرانديش

معاونت محترم فني و عمراني شهرداري شيراز

 

با سلام     احتراماً عطف به آگهي مناقصه عمومي انتخاب مشاور براي عمليات آزمايشگاهي مندرج در روزنامه خبر مورخ 12/2/88 و پيرو مذاكرات بعمل آمده با جناب آقاي مهندس نثاري در مورد روش انتخاب مشاور ژئوتكنيك موارد زير پيشنهاد مي گردد:

1.  در آگهي مربوطه ذكر شده است " از كليهپيمانكاران تشخيص صلاحيت شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي با حداقل رتبه 3 در رشته ژئوتكنيك دعوت بعمل    مي آيد " كه بايد به جاي پيمانكاران ، مشاوران ذكر گردد.

2.  شرايط اعلام شده جهت انتخاب ، براي پيمانكاران ميباشد كه پيشنهاد مي گردد شرايط را جهت انتخاب مشاور و طبق ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شود.

3.  طبق آيين نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران ابتدا پاكت حاوي ارزيابي كيفي مشاوران ( براساس شرح تجربيات و سوابق كار و ديگر فاكتورهاي شرح داده شده ) باز و نمره ارزيابي مربوطه داده شود و سپس پاكت قيمت پيشنهادي مشاوران با بهترين كيفيت باز گردد.

 

                                                                            با تقديم احترام

                                                   رئيس هيئت مديره انجمن مهندسان مشاور

                                                                       سيد مرتضي سيف زاده