اخبار نشریه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

نرخ چاپ آگهی و رپورتاژ در نشریه انجمن مهندسان مشاور

صفحه دوم جلد ( رنگی ) 000/000/5 ریال
صفحه سوم جلد ( رنگی ) 000/000/4 ریال
صفحه چهارم جلد ( رنگی ) 000/000/6 ریال
صفحه سه ( رنگی ) 000/000/3 ریال ( تک رنگ ) 000/500/1 ریال
صفحه داخلی ( رنگی ) 000/000/2 ریال ( تک رنگ ) 000/000/1 ریال

- ممكن است در نرخ ها كمي تغييرداده شود. لطفا جهت هماهنگي با دفتر انجمن تماس حاصل فرماييد.