اخبار نشریه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

شرح جلسه نشریه انجمن مورخ 14/9/86

جلسه نشریه انجمن در تاریخ 14/9/86 در ساعت 14:30 با حضور آقایان مهندس علمداری ، مهندس جواهری ، مهندس سیادت ، مهندس حیدری در شرکت حاسب فارس برگزار گردید .

 

صورتجلسه به شرج زیر می باشد :

1-       به پیشنهاد آقای مهندس علمداری تشکیل تیم فعال برای شروع کار نشریه که این تیم شامل :

1-1-              هیئت تحریریه

1-2-              هیئت داوری

1-3-              ویراستار

وآقای مهندس علمداری که قبلاً بعنوان مدیر مسئول نشریه انتخاب شده بودند .

2-             به پیشنهاد آقای مهندس سیادت فراخوانی مجدد به اعضاء انجمن و اعلام نوع همکاری آنها در زمینه های بالا و همزمان با فراخوان دریافت مقاله از اعضاء

3-             به پیشنهاد آقای مهندس جواهری تیراژ نباید کمتر از 1000 جلد و تعداد صفحات حداقل 60 یعنی برابر با 30 برگه باشد و برای دریافت قیمت و مخارج نشریه از آقای مهندس امامی در نظام مهندسی اطلاعات کسب شود.

4-             مشکل مالی این نشریه که مشکل بسیار بزرگی میباشد و باید شدیداً حمایت شود بنا به  پیشنهادآقای مهندس سیادت  مبنی بر اینکه یک یا دو صفحه را برای تبلیغات شرکتهای مهندسان مشاور در نظر گرفته شود و مبلغی از آنها دریافت گردد.

5-             استفاده از پنانسیل مجله پارسه در صورت لزوم .

6-             حضار در جلسه اهداف جلسه را عنوان کردند که به شرح زیر می باشد :

6-1-              نشریه بعنوان زبان گویا ( بیان درد دل ) مشاوران و متخصصین کشور.

6-2-              معرفی و شناخت جایگاه مهندسان مشاور در توسعه پایداری و آبادانی

6-3-              دیدگاه و نقطه نظرات اعضاء

6-4-              معرفی طرحهای موفق مشاوران فارس و تأثیر آن در منطقه

6-5-              تجارب فنی مشاوران در پروژه های اجرایی

6-6-              نقش مهندسان مشاور در ایجاد اشتغال

6-7-              شناسایی بیشتر اعضاء انجمن مهندسان مشاور به جامعه 

6-8-              پشتیبانی حقوقی از مهندسان مشاور

6-9-              بررسی و نقد بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با مهندسان مشاور

6-10-           گردآوری و نشر قوانین مرتبط با بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های فعالیت مشاوران

6-11-           ارائه اخبار انجمن

6-12-           چاپ مقاله های فنی - مهندسی