قالب ارائه مقاله در نشریه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

قالب (format) تهیه مقالات برای مجله انجمن

افرادی که قصد دارند مقاله اشان در مجله انجمن مهندسان مشاور درج شود لازم است که آنرا در قالب مورد تایید مجله تهیه و ارسال نمایند. این قالب را میتوانند از اینجا دریافت نمایند.