اساسنامه انجمن

فصل یکم
کلیات

ماده 1- هدف :
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل می گردد .

ماده 2- نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :
نام – انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور استان فارس  که در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی » نامیده می شود .
حوزه فعالیت انجمن صنفی– حوزه جغرافیایی کشور ایران میباشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است :
خیابان مشیرغربی ، بین اداره برق و خلدبرین ، روبروی کوچه 13 ، پلاک 27 ، طبقه دوم(7173613654)
تلفن  : 2334120  فاکس : 2334220
تبصره – هیات مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء – از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد – بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید .

ماده 3- وظایف اساسی و عام انجمن صنفی :
1-    کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن .
2-    جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها .
3-    برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها .
4-    کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال نوآوری تکنولوژیک .
5-    سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی ، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت .
6-    کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار .
7-    انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط .
8-    دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه .
9-    همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری از تسهیلات بیشتر .
10-    حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن .
11-    خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
12-    پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی .
13-    همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد .
14-    قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها .
15-    ایجاد ارتباط با تشکلها  و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
16-    شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری .

ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :
1-    دستیابی به شرایط مبتنی بر عدالت و تقوی حرفه ای از طریق مشارکت در تصمیم گیریها و مسئولیتها
2-    دستیابی به خودکفائی فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی ، اجتماعی اقلیمی واقتصادی کشور
3-    احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز فنی و حرفه ای و ذیصلاح در مسائل حقوقی حرفه ای در کلیه زمینه های خدمات مشاوره ای


 

فصل دوم
شرایط عضویت : تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5- شرایط عضویت :
کلیه اشخاص حقیقی ( کارفرمایان ) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :
1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
2-    التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
3-    عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی .
4-    نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر.
5-    داشتن حسن شهرت .
6-    عدم اعتیاد به مواد مخدر .
7-    شاغل در حرفه یا صنعت  مهندسان مشاور ( حقوقی و حقیقی ) در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل آهگهی تاسیس و تشخصی صلاحیت خدمات مشاوره .
8-    قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی .
9-    پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .
تبصره 1- کلیه واجدان شرایط  می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود .
تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی    هیات مدیره پذیرفته نگردد متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع مطرح نماید.
تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است .
تبصره 3- در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده 6- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :
1-    عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی ).
2-    عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن ( با تشخیص  هیات مدیره انجمن صنفی ).
3-    از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.
4-    آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور .
5-    تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه .
تبصره – در موارد بندهای 1 و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ، حق رای نخواهد داشت .

ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی :
الف – ورودیه برای هر عضو به مبلغ -/000/500/1 ريال که فقط برای یک بار دریافت می گردد .
ب- حق عضویت به میزان -/000/000/4 ريال در سال .
ج- کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده .
تبصره 1- قبول و دریافت کمکهای مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی .
تبصره 2- انجمن صنفی باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوان های دفتر عضویت و دفتر امور مالی باشد .

ماده 8- کلیه اعضاء باید حق عضویت خود را با توجه به ماده 7 ، مرتبا ً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین می کند و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نماید .

تبصره 1- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار انجمن برسد .
تبصره 2- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود ، قابل استرداد نیست .
تبصره 3- هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

ماده 9- چنانچه هر یک اعضاء در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود . چنانچه از تاریخ اخطار ، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره ، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی ، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد .
تبصره – تشخصی موجه بودن عذر اعضای مورد نظر ، با هیات مدیره خواهد بود .


 

 

فصل سوم
ارکان انجمن صنفی

ماده 10 – ارکان انجمن صنفی عبارت است از :
1-    مجمع عمومی
2-    هیات مدیره
3-    بازرس یا بازرسان

الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده 11 – مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی ، با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد .
تبصره 1- برای تشکیل مجامع عمومی و فوق العاده ، هیات مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله روزنامه محلی و آگهی در سایت انجمن که در آن روز ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد، اقدام نماید . بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 15 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .
تبصره 2- دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و بازرس یا بازرسان یا یک چهارم اعضاء    می توانند در هر زمان  که تشخیص می دهند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند .
تبصره 3- دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز پیش از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند .
تبصره 4- اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید ،  بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد .
تبصره 5- هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت . در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم ، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید ؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد .
تبصره 1- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیات مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء ، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی   می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز ، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :
1-    استماع گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی .
2-    استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .
3-    دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .
4-    تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء  در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد .
5-    بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیات مدیره تایید نشده باشد.
6-    رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند ( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .
7-    تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء.
8-    ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط.
9-    انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی .
10-    اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون   انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور .

ماده 14
- مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15 ، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم ، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :
1-    طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .
2-    تغییر میزان و رودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره ، در این زمینه .
3-    انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیه .
تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده 16-
پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره ، بلافاصله هیات رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس ، یک یا دو نایب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رای اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیات مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضاء انتخاب می شوند .
تبصره 1- اعضاء هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیات مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از 20 عضو باشد ) .
تبصره 2- برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .
تبصره 3- هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .
تبصره 4- هر گاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ؛ معین کند . تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده 17-
چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .
تبصره – چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیات رئیسه و هیات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب- هیات مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 18- عضویت کارفرمایان – اعتبار شغل و فعالیتهای مختلف در انجمن های صنفی کارفرمایی متفاوت مجاز است ولی نمی توانند در بیش از یک انجمن صنفی کارفرمایی به عنوان رئیس هیات مدیره یا دبیر انتخاب شوند .

ماده 19- هیات مدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط ، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت 3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است .

ماده 20- هیات مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس ، یک نائب رئیس ، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید .

ماده 21- جلسات هیات مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء ( حداقل 5 نفر ) رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت ، بنا به دعوت رئیس ، نائب رئیس یا یک چهارم اعضای هیات مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.
تبصره 1- خدمات هیات مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .
تبصره 2- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، بدون ارائه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیات مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آراء جانشین عضو مستعفی خواهند شد .
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره خواهد بود .

ماده 22- هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع  عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن ، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی ( رئیس ، دبیر و خزانه دار ) در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید .

ماده 23- رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد .
تبصره – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند ؛ با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .

ماده 24- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .
تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیات مدیره ، سمت خود را حفظ نموده باشند ، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .
تبصره 2- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد . در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ؛ بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند .

ماده 25- هیات مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی ، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد . به گونه ای که تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره انتخابات مسئولان انجمن صنفی انجام شده باشد . حداکثر 2 ماه پس از پایان دوره بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . یک سوم اعضاء تا چهار ماه فرصت دارند تا نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند .
تبصره – هیات مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیات مدیره جدید ، مسئول حفظ کلیه داراییها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .

ماده 26- سایر وظایف و اختیارات هیات مدیره :
1-    تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی ( دفاتر مالی – عضویت )
2-    اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .
3-    دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی .
4-    بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی .
5-    تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیات مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی .
6-    تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی ( در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده ).
7-    انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین .
8-    بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .
9-    همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء.
10-  وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ، حقوقی ، قضایی ، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه .
11-  اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی .
12-  تهیه گزارش عمکرد هیات مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی .
13-  تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی .
14-  تشکیل کمیته های مختلف ( در صورت لزوم ) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ، کمیته امور حقوقی ، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

ماده 27- رئیس هیات مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :
1-    مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیات مدیره به تشکیل مرتب جلسه .
2-    اداره جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .
3-    ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پیگیری آن .
4-    امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیات مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد .
5-    امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .
6-    انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد .
تبصره – قسمتی از وظایف رئیس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می باشد ، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود .

ماده 28- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و میتواند دارای کارکنانی
باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده 29- وظایف و اختیارات دبیر :
1-    حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی .
2-    انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .
3-    امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره .
4-    تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن .
5-    تهیه دفاتر « عضویت » و « امور مالی » با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6-    تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی .
7-    ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی .
8-    مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان .
9-    ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط .
10-    انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .
تبصره – کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیات مدیره مسئول هستند .

ماده 30- وظایف و اختیارات خزانه دار :
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :
1-    امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیات مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .
2-    اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی .
3-    رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط .
4-    امضا و صدور کارت عضویت اعضا به اتفاق رئیس هیات مدیره یا دبیر .
5-    نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی .
6-    ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی .
7-    پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیات مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد .
تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.
ج- بازرس یا بازرسان ، حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده 31- بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از 2 نفر بازرس اصلی 1 نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .
تبصره – در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده 32- وظایف و اختیارات بازرسان :
1-    نظارت بر کلیه اقدامات هیات مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .
2-    رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی .
3-    پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی ( حسب مورد ) .
4-    رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی .
5-    اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .
6-    شرکت در جلسات هیات مدیره ( در صورت لزوم ) ، بدون داشتن حق رای .
تبصره – بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند .

همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .


 
فصل چهارم
سایر مقررات

ماده 33- کاندیداهای عضویت در هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:
1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
2-    التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
3-    عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی .
4-    نداشتن هر گونه سوء پیشینه کیفری .
5-    داشتن حسن شهرت .
6-    عدم اعتیاد به مواد مخدر .
7-    حداقل 25 سال تمام .
8-    حداقل تحصیلات فوق دیپلم .
9-    حداقل 2 سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط ، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت .
10-    متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
تبصره – کاندیداهای اولین دوره هیات مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند .

ماده 34- در اجرای ماده 18 آیین نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده 35- در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن میتواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هر یک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید . در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام   می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده 36- مسئولان انجمن صنفی ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده 37- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :
1-    در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .
2-    گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات آن .
3-    در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور .
تبصره 1- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود .
تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر بعنوان اعضای هیات تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، حداکثر ظرف مدت دو هفته بازرسان و رئیس هیات مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند داشت که در صورت عدم وجود ، هیات تسویه ای مرکب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون ، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد .

ماده 38- چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد حداکثر 2 ماه پس از پایان دوره بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار می دهند . یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا 4 ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند . در صورت عدم اقدام وزارت کار و امور اجتماعی به هزینه تشکیل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل یا انحلال تشکل را اعلام می نماید .

ماده 39- هیات تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده ، لیست کاملی از کلیه داراییهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده ، دارایی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار اداره مذکور قرار دهند و در صورت عدم وجود به - واگذار شود .

ماده 40- در صورت عدم انتخاب هیات تصفیه بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق با هماهنگی وزارت کار و امو راجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند بود . در صورت عدم اقدام بازرسان و رئیس هیئت مدیره سابق وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پیگیری قانونی احراز از طریق مراجع ذیربط اقدام می نمایند ./م/739

ماده 41- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .

ماده 42- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزرات کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده 43- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در 4 فصل و 43 ماده و  38 تبصره در تاریخ 17/12/90 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس / فوق العاده مورخ 17/12/90 انجمن صنفی مهندسان مشاور استان فارس رسید .