تاریخچه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

تاريخچه انجمن

در سال 1381 عده اي از فرهيختگان مشاور كه عاشق پيشرفت اين سرزمين هستند, بنيان انجمن مهندسان مشاور استان فارس را بنا گذاشتند تا پراكندگي و تكروي را به اجماع و وحدت تبديل كنند. حمايت قابل تقدير سازمان مديريت و برنامه ريزي, تاسيس انجمن را تسهيل نمود و هيات مديره با جلب مشاركت اعضا موفق شد تا به قسمت مهمي از اهداف انجمن دست يابد.


اهم ماموريت هاي انجمن به اين شرح است :

  • بستر سازي و پايه گذاري براي حضور مستمر مشاوران در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي و مجامع تصميم گيري استان. بطوريكه هم اكنون نمايندگان انجمن در كميته ها و كارگروه هاي تخصصي استان شركت فعال و موثر دارند.
  • شناساندن و ارتقاي جايگاه مهندسان مشاور استان, تعامل مثبت با مديران اجرايي و حمايت از مشاوران استاني درارجاع كار.
  • ارائه خدمات آموزشي و برپايي همايشها و سمينارها در جهت اطلاع رساني بيشتر به اعضا و جامعه علمي استان.
  • جلب مشاركت هر چه بيشتر مشاوران و استفاده از خرد جمعي در تدوين و اصلاح دستور العملها و قوانين مرتبط.

در حال حاضر انجمن علاوه بر هيات مديره داراي شوراي داوري و گروه هاي مختلف تخصصي مي باشد كه نشانگر تعامل و همكاري بين كليه اعضا است.